آگهي مناقصه عمومی شماره ۱۰۰۵/ك/۹۸(دو مرحله ای)

 

((  نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز مخابراتی منطقه البرز))

مخابــرات منطقه البــــرز در نظر دارد نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز مخابراتی منطقه البرز با تامین ملزومات و تجهیزات را براساس شرایط معامله و طرح قرارداد بمدت یکســال از طریق مناقصــه عمومــی (دو مرحله ای) به پيمانكار ايراني واجد شرايط حقوقی که دارای شناسه ملی و کد اقتصادی باشد واگذار نمايد. لذا كليه داوطلبان حائــز شرايط مي توانند با عنايت به موارد فوق و با در دست داشتن معرفي نامه معتبر در ساعات اداري جهت دريافت فیش مربوطه مبنــي بر واريــز مبلغ ۵۴۵/۰۰۰ ريال (با احتساب ارزش افزوده)به حســاب شمــاره ۵۹۹۴۳۱۵۶۱۶ با شنــاســــه واريــــز ۱۷۹۵۹۸۰۱۱۰۳۸۱۳۹ نـــزد بانــك ملــــت شــعبــه مرکزی كرج به نام مخابرات منطقه البرز به واحد دبيرخانه واقع در شهرستان كرج ، میدان طالقانی ،  شهرک اداری حسن آباد ، بلوار تعاون ،  خیابان فرهنگ ،  مخابرات منطقه البرز ، طبقه همکف مراجعه و اسناد مناقصه را پس از ارائه فيش واريزي دريافت و با توجه به مندرجات مدارك، پيشنهـــاد قيمت خود را تنظيم و قبل از ساعــت  ۱۴:۰۰ روز سه شنبه در مورخ  ۹۸/۰۴/۱۸ به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نماينـــد. به پيشنهادهـــاي فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  1. ۱٫ سپرده شركت در مناقصه : ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پانصد و چهل میلیون ریال)

(صرفاً در وجه شركت مخابرات ایران-منطقه البرز)

پيشنهاد دهنده مكلـــف است معادل مبلغ سپرده ، ضمانت نامه بانكي و يا چك تضمينـي ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هــاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  1. ۲٫ تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : ۹۸/۰۴/۰۴

  2. ۳٫ تاريخ پايان فروش اسناد مناقصه : ۹۸/۰۴/۱۱

  3. ۴٫ تاريخ تسليم پيشنهاد : پاكت هاي (الف، ب، ج) قبل از ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ  ۹۸/۰۴/۱۸

  4. ۵٫ تاريخ بازگشايي : ساعت ۰۰ :۱۰ روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۹

۱

روابط عمومي مخابرات منطقه البرز

 آدرس  سایت اینترنتی : ALBORZ.TCI.IR

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + سیزده =