حمید همت زاده
حمید همت زاده
مدیر مخابرات منطقه البرز
شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۰۰۰
فردین پورسبزی
فردین پورسبزی
مدیر امور هماهنگی
شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۰۶۳
یعقوبعلی سواد زاده
یعقوبعلی سواد زاده
معاون شبکه
شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۰۰۶
حمیدرضا رحیمی
حمیدرضا رحیمی
مدیر تجاری و امور مشتریان
شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۰۰۴
محمدرضا ابراهیمی
محمدرضا ابراهیمی
مدیر مالی و پشتیبانی
  شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۰۰۸
محمد جواد محبی
محمد جواد محبی
مدیر سیستمهای مخابراتی
شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۱۶۱