حمید همت زاده
حمید همت زاده
مدیر مخابرات منطقه البرز
شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۰۰۰
مسعود ابراهیمی
مسعود امینی
مدیر مرکز استان
شماره تماس :  ۳۴۴۸۵۰۵۰
فردین پورسبزی
فردین پورسبزی
مدیر امور هماهنگی
شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۰۶۳
یعقوبعلی سواد زاده
یعقوبعلی سواد زاده
معاون شبکه
شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۰۰۶
بهمن لاله
بهمن لاله
مدیر منابع انسانی
شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۲۳۸
حمیدرضا رحیمی
حمیدرضا رحیمی
مدیر تجاری و امور مشتریان
شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۰۰۴
محمدرضا ابراهیمی
محمدرضا ابراهیمی
مدیر مالی و پشتیبانی
  شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۰۰۸
بابک دری
بابک دری
مدیر سیستمهای انتقال
شماره تماس :  ۳۴۴۸۵۰۹۰
محمد جواد محبی
محمد جواد محبی
مدیر سیستمهای مخابراتی
شماره تماس :  ۳۲۵۷۵۱۶۱
هوشنگ ابراهیمی
هوشنگ ابراهیمی
مدیر شبکه دیتا
شماره تماس :  ۳۴۴۴۶۰۰۱