شماره تماس مراکز

نام مرکز

مسئول

پاسخگو

شهيد رجائي 

۳۴۲۰۹۷۵۷

۳۴۴۵۳۰۳۰

امير کبير +قائم

۳۳۲۱۸۴۰۰

۳۳۲۱۸۵۰۰

کوثر

۳۲۳۰۲۰۸۰

۳۲۳۰۸۴۰۰

شهيد کريم زاده

۳۶۳۲۱۰۴۰

۳۶۳۳۳۰۹۰

ثاراله +شهيد اندرزگو

۳۴۵۴۱۰۰۳

۳۴۵۴۱۰۰۴

شهداي نظر آباد 

۴۵۳۵۲۹۹۹

۴۵۳۴۱۵۷۶

شهيد سلطاني 

۳۷۷۲۰۲۴۴

۳۷۷۲۰۲۵۰

گرمدره 

۳۶۱۰۶۹۱۱

۳۶۱۰۵۲۰۰

طالقان 

۴۴۷۲۲۱۱۵

۴۴۷۲۵۰۰۴

چندار

۴۴۳۲۳۲۰۱

۴۴۳۲۵۵۵۶

شهيدان لطفي 

۳۵۲۴۰۳۶۳

۳۵۲۴۰۳۶۲

چهاردانگه

۴۴۵۶۳۲۰۱

۴۴۵۶۳۲۰۲

آثاری

۳۳۴۰۶۵۶۶

۳۳۴۰۲۱۴۴

شهيد قناعت (شهر جديد هشتگرد)

۴۴۲۵۳۲۰۰

۴۴۲۶۳۲۰۰

خاتم الانبياء

۳۶۶۵۵۰۰۸

۳۶۶۵۵۰۰۹

شهيد غياثي 

۳۴۳۰۵۵۵۵

۳۴۳۰۲۰۴۰

مشکين دشت +کولیوند

۳۶۲۱۴۱۰۳

۳۶۲۱۴۱۰۲

۳۶۲۱۸۸۸۷

۳۶۲۱۴۱۵۵

ماهدشت 

۳۷۳۱۴۹۰۰

۳۷۳۱۴۹۲۹

شهيد کاظمي 

۳۲۸۲۶۳۰۰

۳۲۸۲۶۲۱۰

شهيد صدوقي +شهيد خوش طينت 

۳۶۵۴۵۵۵۵

۳۶۵۰۱۰۳۰

طالقاني 

۳۲۵۴۶۰۳۰

۳۲۵۴۱۰۰۷

شهيد بغدادي +سیف اباد

۴۴۲۲۵۷۴۷

۴۴۲۱۳۰۵۰

شهيد نصرآبادي + رشیدی

۳۲۲۵۲۰۲۰

۳۲۲۴۵۵۵۵

شهيد فهميده 

۳۳۵۵۵۵۶۰

۳۳۵۵۵۵۷۰

شهيد قندي +شهيد آويني 

۳۴۷۲۱۰۰۵

۳۴۷۰۹۹۹۹