هرکه رندش بیش         رشدش بیشتر 

 

        با خط الماس خود در صدر بدرخشید

 

شماره های الماس مراکز

فردیس فردیس – مرکز مشکین دشت ۳۶۲۰۲۰۲۰
فردیس – مرکز خاتم النبیاء (فردیس دو) ۳۶۶۰۶۰۶۰
فردیس – مرکز خاتم النبیاء (فردیس دو) ۳۶۶۶۶۶۶۶
فردیس – شهید خوش طینت (شهرک ناز) ۳۶۸۰۸۰۸۰
نظر آباد نظر آباد ۴۵۳۰۳۰۳۰
نظر آباد – حاجی بیگ ۴۵۴۵۴۵۴۶
هشتگرد شهید مفاخری اردهه ۴۴۴۴۳۳۳۳
 

 

کرج

لطفی ۳۵۳۵۳۵۳۴
غیاثی ۳۴۳۴۳۴۳۵
غیاثی ۳۴۳۴۳۴۳۳
کلاک ۳۲۳۲۳۲۳۳
کلاک ۳۲۳۲۳۲۳۱
کلاک ۳۲۳۰۳۰۳۰
کریم زاده ۳۶۳۰۳۰۳۰
نصر آبادی ۳۲۴۰۴۰۴۰
نصر آبادی ۳۲۲۰۲۰۲۰
رجائی شهر ۳۴۲۰۲۰۲۰
رجائی شهر ۳۴۴۴۴۴۴۴

شماره تلفن های نقره ای

ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره‌ای درجه ۱ ۳۲۵۶۸۰۰۰ ۳۲۵۵۶۰۰۰ ۳۲۵۶۵۰۰۰ ۳۲۵۴۸۰۰۰
۲ نقره‌ای درجه ۲ ۳۲۵۶۱۰۱۰ ۳۲۵۶۵۰۵۰ ۳۲۵۶۶۰۶۰ ۳۲۵۶۴۰۴۰
۳ نقره‌ای درجه ۳ ۳۲۵۳۲۵۵۵ ۳۲۵۳۲۵۳۳ ۳۲۵۵۷۵۵۷ ۳۲۵۴۶۶۸۸
۳۲۵۴۵۶۷۸ ۳۲۵۳۴۵۶۷ ۳۲۵۳۵۴۵۵ ۳۲۵۶۵۷۵۸
۳۲۵۲۲۲۴۴ ۳۲۵۶۳۳۰۰ ۳۲۵۱۸۸۳۳ ۳۲۵۴۶۶۸۸
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره‌ای درجه ۱ ۳۳۴۱۷۰۰۰ ۳۳۴۱۹۰۰۰ ۳۳۴۲۱۰۰۰ ۳۳۴۲۲۰۰۰
۲ نقره‌ای درجه ۲ ۳۳۴۱۷۰۷۰ ۳۳۴۲۲۰۲۰ ۳۳۴۱۴۰۴۰ ۳۳۴۲۱۰۱۰
۳ نقره‌ای درجه ۳ ۳۳۴۲۲۰۱۰ ۳۳۴۲۰۰۵۰ ۳۳۴۲۱۱۸۸ ۳۳۴۱۹۹۵۵
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره‌ای درجه ۱ ۳۴۴۴۴۴۵۴ ۳۴۴۹۹۰۰۰ ۳۴۴۲۱۰۰۰ ۳۴۲۱۸۰۰۰
۲ نقره‌ای درجه ۲ ۳۴۲۵۲۰۲۰ ۳۴۲۱۳۰۳۰ ۳۴۲۱۶۰۶۰ ۳۴۴۴۲۰۲۰
۳ نقره‌ای درجه ۳ ۳۴۴۳۴۴۴۵ ۳۴۲۰۲۱۲۲ ۳۴۴۳۴۴۴۵ ۳۴۴۳۴۵۶۷
۳۴۴۳۴۴۹۱ ۳۴۴۳۴۴۲۸ ۳۴۴۸۴۴۸۴ ۳۴۴۹۷۴۹۷
۳۴۴۴۵۴۹۵ ۳۴۴۴۵۴۱۶ ۳۴۴۴۵۴۸۸ ۳۴۴۴۵۴۷۹
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره‌ای درجه ۱ ۳۶۵۰۰۸۰۰ ۳۶۵۰۰۶۰۰ ۳۶۵۶۲۰۰۰ ۳۴۲۶۴۰۰۰
۲ نقره‌ای درجه ۲ ۳۶۵۶۳۰۳۰  ۳۶۵۴۵۰۵۰
۳ نقره‌ای درجه ۳ ۳۶۵۲۳۴۵۶ ۳۶۵۴۵۵۵۶ ۳۶۵۳۵۴۵۵ ۳۶۵۱۵۲۵۳
۳۶۵۳۶۵۴۳ ۳۶۵۶۱۵۶۱ ۳۶۵۲۵۵۲۵ ۳۶۵۳۶۵۰۷
۳۶۵۰۸۸۰۰ ۳۶۵۹۰۰۹۹ ۳۶۵۲۳۳۶۶ ۳۶۵۴۰۰۳۳
ردیف سطح تلفن

شماره تلفن

۱  نقره‌ای درجه ۱ ۳۴۷۲۱۰۰۰ ۳۴۷۲۵۰۰۰ ۳۴۷۱۹۰۰۰ ۳۴۷۶۴۰۰۰
۲  نقره‌ای درجه ۲ ۳۴۷۲۲۰۲۰ ۳۴۷۱۹۰۹۰ ۳۴۷۲۵۰۵۰ ۳۴۷۲۶۰۶۰
۳  نقره‌ای درجه ۳ ۳۴۷۶۵۴۳۲ ۳۴۷۰۴۷۰۴ ۳۴۷۶۵۷۶۵ ۳۴۷۲۲۷۲۲
۳۴۷۲۶۲۵۲ ۳۴۷۶۲۲۵۵ ۳۴۷۱۴۴۷۷ ۳۴۷۱۶۶۰۰
ردیف

سطح تلفن

شماره تلفن

۱ نقره‌ای درجه ۱ ۳۶۶۶۶۶۰۶ ۳۶۶۱۷۰۰۰ ۳۶۶۵۶۰۰۰ ۳۶۶۷۴۰۰۰
۲ نقره‌ای درجه ۲ ۳۶۶۳۹۰۹۰ ۳۶۶۶۷۰۷۰ ۳۶۶۶۳۰۳۰ ۳۶۶۱۱۰۱۰
۳ نقره‌ای درجه ۳ ۳۶۶۰۶۱۶۲ ۳۶۶۷۶۸۶۹ ۳۶۶۵۶۶۶۷ ۳۶۶۶۶۷۶۸
۳۶۶۳۶۶۴۴ ۳۶۶۷۷۷۸۷ ۳۶۶۳۶۶۶۲ ۳۶۶۳۶۶۵۵
۳۶۶۷۵۷۴۷ ۳۶۶۰۵۵۳۳ ۳۶۶۱۶۶۲۲ ۳۶۶۴۷۷۵۵
ردیف

سطح تلفن

شماره تلفن

۱ نقره‌ای درجه ۱ ۳۶۲۷۲۰۰۰ ۳۴۲۲۲۰۰۰
۲ نقره‌ای درجه ۲ ۳۶۲۱۵۰۵۰ ۳۶۲۱۲۰۲۰
۳ نقره‌ای درجه ۳ ۳۶۲۷۲۸۲۹ ۳۴۲۲۲۳۲۴
۳۴۲۲۳۲۴۲ ۳۶۲۷۰۲۷۰
۳۶۲۷۲۸۲۹ ۳۴۲۲۲۳۲۴
ردیف سطح تلفن

شماره تلفن

۱ نقره‌ای درجه ۱ ۳۳۲۹۸۰۰۰ ۳۳۲۶۳۰۰۰
۲ نقره‌ای درجه ۲ ۳۳۲۱۶۰۶۰ ۳۳۲۹۳۰۳۰
۳ نقره‌ای درجه ۳ ۳۳۲۰۲۱۲۲ ۳۳۲۱۲۲۲۳
۳۳۲۱۰۲۱۰ ۳۳۲۶۲۲۶۲
۳۳۲۹۸۸۰۰ ۳۳۲۰۷۷۰۰
ردیف

سطح تلفن

شماره تلفن

۱ نقره‌ای درجه ۱ ۳۴۲۴۹۰۰۰ ۳۴۲۴۶۰۰۰ ۳۴۲۷۸۰۰۰ ۳۴۲۵۱۰۰۰
۲ نقره‌ای درجه ۲ ۳۴۲۴۱۰۱۰ ۳۴۲۴۲۰۲۰ ۳۴۲۴۶۰۶۰ ۳۴۲۷۷۰۷۰
۳ نقره‌ای درجه ۳ ۳۴۵۵۶۷۸۹ ۳۴۵۵۵۶۵۷ ۳۴۵۴۵۶۷۸ ۳۴۵۱۵۲۵۳
۳۴۵۳۴۵۰۲ ۳۴۵۳۴۵۵۴ ۳۴۵۳۴۵۵۳ ۳۴۲۴۰۲۴۰
۳۴۵۰۴۵۰۳ ۳۴۲۴۲۲۶۶ ۳۴۲۴۰۰۳۳ ۳۴۲۴۳۳۰۰
ردیف

سطح تلفن

شماره تلفن

۱ نقره ای درجه ۱ ۳۲۸۶۶۰۰۰ ۳۲۸۶۵۰۰۰ ۳۲۸۲۷۰۰۰ ۳۲۸۶۳۰۰۰
۲ نقره ای درجه ۲ ۳۲۸۱۴۰۴۰ ۳۲۸۲۹۰۹۰ ۳۲۸۲۶۰۶۰ ۳۲۸۶۹۰۹۰
۳ نقره ای درجه ۳ ۳۲۸۲۳۴۵۶ ۳۲۸۲۸۳۸۴ ۳۲۸۶۸۷۸۸ ۳۲۸۰۸۱۸۲
۳۲۸۶۴۸۶۴ ۳۲۸۰۵۸۰۵ ۳۲۸۶۳۸۶۳ ۳۲۸۲۹۸۲۹
۳۲۸۶۷۶۶۶ ۳۲۸۶۶۶۵۵ ۳۲۸۶۷۷۹۹ ۳۲۸۶۷۷۴۴
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱  ۳۲۲۲۲۲۸۲ ۳۲۲۸۱۰۰۰ ۳۲۲۲۹۰۰۰ ۳۲۲۲۶۰۰۰
۲ نقره ای درجه ۲ ۳۲۲۸۳۲۲۸ ۳۲۲۵۳۲۲۵ ۳۲۲۵۳۰۳۰ ۳۲۲۴۱۰۱۰
 

۳

 

نقره ای درجه ۳ ۳۲۴۰۱۲۳۴ ۳۲۲۵۲۶۲۷ ۳۲۲۲۳۴۵۶ ۳۲۲۱۲۳۴۵
۳۲۲۲۱۱۵۵ ۳۲۲۰۲۵۲۵ ۳۲۴۰۷۴۰۷ ۳۲۲۸۷۲۸۷
۳۲۴۰۸۹۸۹ ۳۲۲۱۲۶۲۶ ۳۲۴۰۹۹۳۳ ۳۲۴۰۶۶۸۸
ردیف

سطح تلفن

شماره تلفن

 

۱

 

نقره ای درجه ۱

 

۳۷۸۷۱۰۰۰

 

۳۴۲۲۵۰۰۰

 

۳۷۳۱۵۰۰۰

 

۳۷۸۵۲۰۰۰

 

۲

 

نقره ای درجه ۲

 

۳۴۲۲۵۰۵۰

 

۳۴۲۲۷۰۷۰

 

۳۷۳۱۴۰۴۰

 

۳۷۳۱۹۰۹۰

 

۳

 

نقره ای درجه ۳

 

۳۷۸۵۱۸۵۱

 

۳۷۳۱۷۳۱۷

 

۳۷۸۷۰۸۷۰

 

۳۷۳۰۷۳۰۷

 

۳۷۳۰۷۳۰۳

 

۳۷۳۱۲۱۱۱

 

۳۷۸۷۰۰۶۶

 

۳۷۸۵۱۱۰۰

ردیف سطح تلفن شماره تلفن
 

۱

 

نقره ای درجه ۱

 

۳۶۱۲۱۰۰۰

 

۳۶۱۲۸۰۰۰

 

۳۶۱۲۳۰۰۰

 

۳۶۱۲۲۰۰۰

 

۲

 

نقره ای درجه ۲

 

۳۶۱۲۲۰۲۰

 

۳۶۱۲۱۰۱۰

 

۳۶۱۲۳۰۳۰

 

۳۶۱۲۸۰۸۰

 ۳ نقره ای درجه ۳  

۳۶۱۲۲۱۲۲

 

۳۶۱۰۲۱۰۲

 

۳۶۱۲۲۲۳۲

 

۳۶۱۰۱۱۰۱

 

۳۶۱۰۷۷۱۱

 

۳۶۱۲۰۰۳۳

 

۳۶۱۰۷۷۹۹

 

۳۶۱۰۰۰۷۷

ردیف سطح تلفن شماره تلفن
 

۱

 

نقره ای درجه ۱

 

۳۲۳۲۰۰۵۵

 

۳۲۳۲۳۳۰۰

 

۳۲۳۲۵۵۳۳

 

۳۲۳۲۲۲۵۵

 

۲

 

نقره ای درجه ۲

 

۳۲۳۱۷۰۷۰

 

۳۲۳۱۹۰۹۰

 

۳۲۳۱۲۰۲۰

 

۳۲۳۱۵۰۵۰

۳ نقره ای درجه ۳  

۳۲۳۲۵۳۲۵

 

۳۲۳۲۱۳۲۱

 

۳۲۳۱۱۳۱۱

 

۳۲۳۲۰۳۲۰

 

۳۲۳۱۰۰۳۳

 

۳۲۳۰۹۹۰۰

 

۳۲۳۱۷۷۹۹

 

۳۲۳۱۷۷۶۶

ردیف

سطح تلفن

شماره تلفن

 

۱

 

نقره ای درجه ۱

 

۳۴۳۴۵۵۳۳

 

۳۴۳۴۹۹۸۸

 

۳۴۳۴۷۷۰۰

 

۳۴۳۴۰۰۶۶

 

۲

 

نقره ای درجه ۲

 

۳۴۳۱۲۰۲۰

 

۳۴۳۳۵۰۵۰

 

۳۴۳۳۱۰۱۰

 

۳۴۲۳۱۰۱۰

۳ نقره ای درجه ۳  

۳۴۳۵۳۶۷۰

 

۳۴۳۵۳۶۴۹

 

۳۴۳۵۳۶۰۹

 

۳۴۳۵۳۶۶۴

 

۳۴۲۳۱۳۰۳

 

۳۴۳۲۱۱۶۶

 

۳۴۳۲۱۱۹۹

 

۳۴۳۱۹۹۸۸

ردیف

سطح تلفن

شماره تلفن

 

۱

 

نقره ای درجه ۱

 

۳۷۷۷۷۷۶۷

 

۳۷۷۷۷۷۸۷

 

۳۷۳۶۵۰۰۰

 

۳۷۳۶۶۰۰۰

 

۲

 

نقره ای درجه ۲

 

۳۷۷۳۹۰۹۰

 

۳۷۳۶۱۰۱۰

 

۳۷۷۸۷۰۷۰

 

۳۷۷۳۵۰۵۰

۳ نقره ای درجه ۳  

۳۷۷۳۷۷۶۷

 

۳۷۷۳۷۷۰۴

 

۳۷۷۳۷۷۸۲

 

۳۷۷۳۷۷۰۵

 

۳۷۷۳۶۶۳۳

 

۳۷۷۳۲۲۱۱

 

۳۴۲۶۱۶۰۶

 

۳۷۷۲۱۱۶۶

ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱ ۳۳۵۵۲۲۹۹ ۳۳۵۵۲۲۵۵ ۳۳۵۵۴۴۶۶ ۳۳۵۵۲۱۲۱
۲ نقره ای درجه ۲ ۳۴۲۳۵۰۵۰ ۳۳۵۲۱۰۱۰ ۳۳۵۱۴۰۴۰ ۳۴۲۶۶۰۶۰
۳ نقره ای درجه ۳ ۳۳۵۳۳۵۴۳ ۳۴۲۳۴۲۶۱ ۳۴۲۳۴۲۶۹ ۳۴۲۳۴۲۰۴
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱ ۳۶۳۱۹۰۰۰ ۳۶۳۳۲۰۰۰ ۳۶۳۳۹۰۰۰ ۳۶۳۳۴۰۰۰
۲ نقره ای درجه ۲ ۳۶۳۳۹۰۹۰ ۳۶۳۳۳۰۳۰ ۳۶۳۴۴۰۴۰ ۳۶۳۴۴۰۴۰
۳ نقره ای درجه ۳ ۳۶۳۰۱۱۰۰ ۳۶۳۰۴۴۱۱ ۳۶۳۰۵۵۶۶ ۳۶۳۰۵۵۰۰
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱ ۳۵۳۶۴۰۷۰ ۳۵۲۱۲۰۰۰ ۳۵۲۶۲۰۰۰ ۳۵۲۸۲۰۰۰
۲ نقره ای درجه ۲ ۳۵۲۱۴۰۴۰ ۳۵۲۸۵۰۵۰ ۳۵۲۴۱۰۱۰ ۳۵۲۵۷۰۷۰
۳ نقره ای درجه ۳ ۳۵۲۴۵۵۰۰ ۳۵۲۹۵۵۰۰ ۳۵۳۸۲۲۸۸ ۳۵۲۳۰۰۲۳
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱ ۴۴۲۷۲۰۰۰ ۴۴۲۷۱۰۰۰ ۴۴۲۷۳۰۰۰ ۴۴۲۸۱۰۰۰
۲ نقره ای درجه ۲ ۴۴۲۵۸۰۸۰ ۴۴۲۸۲۰۲۰ ۴۴۲۵۵۰۵۰ ۴۴۲۸۳۰۳۰
۳ نقره ای درجه ۳ ۴۴۲۵۶۷۸۹ ۴۴۲۷۲۸۲۹ ۴۴۲۶۲۷۲۸ ۴۴۲۵۲۶۲۷
۴۴۲۶۷۲۶۷ ۴۴۲۵۴۲۵۴ ۴۴۲۶۲۲۶۲ ۴۴۲۸۱۲۸۱
۴۴۲۸۱۸۰۸ ۴۴۲۷۲۲۷۷ ۴۴۲۶۶۶۲۲ ۴۴۲۷۲۲۸۸
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱ ۴۴۵۶۴۰۰۰ ۴۴۵۶۳۰۰۰ ۴۴۵۶۵۰۰۰
۲ نقره ای درجه ۲ ۴۴۵۶۳۰۳۰ ۴۴۵۶۴۰۴۰
۳ نقره ای درجه ۳ ۴۴۵۶۲۲۰۰ ۴۴۵۶۴۰۸۰ ۴۴۵۶۲۲۱۱ ۴۴۵۶۴۴۹۹
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱ ۴۴۶۹۸۰۰۰ ۴۴۳۲۶۰۰۰ ۴۴۳۲۸۰۰۰ ۴۴۶۹۷۰۰۰
۲ نقره ای درجه ۲ ۴۴۲۱۷۰۷۰ ۴۴۶۹۸۰۸۰ ۴۴۳۲۸۰۸۰ ۴۴۶۹۷۰۷۰
۳ نقره ای درجه ۳ ۴۴۳۲۶۶۲۲ ۴۴۶۹۷۷۴۴ ۴۴۳۲۷۷۳۳ ۴۴۶۹۹۹۱۱
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱ ۴۴۲۲۹۹۱۱ ۴۴۴۶۷۰۰۰ ۴۴۲۲۲۶۲۶ ۴۴۲۲۰۱۰۱
۲ نقره ای درجه ۲ ۴۴۲۳۷۰۷۰ ۴۴۲۱۵۰۵۰ ۴۴۲۱۶۰۶۰ ۴۴۲۱۸۰۸۰
۳ نقره ای درجه ۳ ۴۴۲۲۶۶۶۷ ۴۴۲۲۹۹۹۵ ۴۴۲۲۶۶۶۵ ۴۴۲۲۹۹۰۷
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱ ۳۴۸۰۰۱۰۰ ۳۴۸۰۰۳۰۰ ۳۴۸۲۲۰۰۰ ۳۴۸۲۵۰۰۰
۲ نقره ای درجه ۲ ۳۴۸۰۰۳۴۸ ۳۴۸۲۳۴۸۲ ۳۴۸۱۳۴۸۱
۳ نقره ای درجه ۳ ۳۴۸۲۱۸۱۸    ۳۴۸۱۰۳۰۳ ۳۴۸۱۸۵۸۵ ۳۴۸۲۲۸۲۸ ۳۴۸۱۳۵۳۵ ۳۴۸۲۳۶۳۶ ۳۴۸۰۸۶۸۶ ۳۴۸۰۳۹۳۹
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱ ۳۴۲۵۶۰۰۰ ۳۳۳۴۰۰۲۰
۲ نقره ای درجه ۲ ۳۴۲۵۶۰۶۰ ۳۳۳۲۱۰۱۰
۳ نقره ای درجه ۳  

۳۳۳۴۳۵۱۱    ۳۳۳۴۳۳۴۳  ۳۳۳۶۲۶۱۶

۳۳۳۰۳۱۳۲ ۳۳۳۰۸۳۰۸ ۳۴۲۵۵۵۰۰
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱ ۳۶۷۹۱۰۰۰ ۳۶۷۹۳۰۰۰
۲ نقره ای درجه ۲ ۳۶۷۹۴۰۴۰ ۳۶۷۷۷۰۷۰
۳ نقره ای درجه ۳ ۳۶۷۱۲۳۴۵ ۳۶۷۹۳۷۹۳  ۳۶۷۱۲۳۵۶ ۳۶۷۷۷۸۷۹ ۳۶۷۷۸۷۹۷  ۳۶۷۷۷۸۷۹
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱ ۳۴۲۶۳۰۰۰ ۳۶۸۰۰۵۰۰ ۳۶۸۰۰۴۰۰
۲ نقره ای درجه ۲ ۳۶۸۹۱۰۱۰ ۳۶۲۶۳۰۳۰ ۳۴۲۶۲۰۲۰
۳ نقره ای درجه ۳  ۳۴۲۶۳۵۲۵ ۳۶۸۰۸۱۸۱ ۳۶۸۹۰۲۰۲ ۳۶۸۰۸۲۸۲ ۳۴۲۶۲۳۲۳ ۳۶۸۹۱۲۱۲ ۳۶۸۰۱۶۱۶ ۳۶۸۰۸۶۸۶   ۳۶۸۹۰۸۰۸
ردیف سطح تلفن شماره تلفن
۱ نقره ای درجه ۱ ۳۲۷۱۷۰۰۰ ۳۲۷۲۷۰۰۰ ۳۲۷۴۲۰۰۰ ۳۲۷۶۴۰۰۰
۲ نقره ای درجه ۲ ۳۲۷۲۷۰۷۰ ۳۴۲۳۸۰۸۰ ۳۲۷۱۳۲۷۱ ۳۲۷۴۳۲۷۴
۳ نقره ای درجه ۳ ۳۲۷۳۲۷۲۸ ۳۲۷۰۸۸۵۵ ۳۲۷۳۲۷۸۹ ۳۲۷۷۰۰۶۶ ۳۲۷۳۵۷۵۷ ۳۲۷۶۱۵۱۵ ۳۲۷۴۱۱۵۵ ۳۲۷۷۷۲۲۲ ۳۲۷۲۴۸۴۸ ۳۲۷۱۵۸۵۸ ۳۲۷۳۵۳۵۳ ۳۲۷۳۸۶۸۶