شماره تلفنهای ضروری اداره ستادی

شماره تلفنهای ضروری ستاد

دفتر مدیریت

۳۲۵۷۵۰۰۱

روابط عمومی

۳۲۵۷۵۱۴۲

واحد ارتباطات مردمی ( انتقادات و پیشنهادات )

۲۰۲۱

دفتر حقوقی ۳۲۵۷۵۲۵۱

حراست ۳۴۶۰۱۱۱۱

اداره فروش خانگی ۳۲۵۷۵۰۳۰
اداره فروش تجاری ۳۲۵۷۵۰۲۰

دبیرخانه ۳۲۵۷۵۲۵۱