تعرفه اینترنت

جدول تعرفه های جدید اینترنت پر سرعت شرکت مخابرات ایران

 

براساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات

تعرفه

تعرفه2

تعرفه 3

 

بسته های حجم اضافی داخلی و بین الملل

 

تعرفه 4

به مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود .